dagboek fragment

New York I still think

inspired by Jenny Holzer